Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

 

Szczegółowy program konferencji KKA'2011

 

Pierwszy dzień 19.06.2011 r. (niedziela)

Obrady plenarne:

Sesja I

14:00 ‑ 15:00 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

 1. Józef Korbicz: Systemy inteligentne w automatyce i diagnostyce procesów. Stan i kierunki rozwoju w kraju.

 

Obrady w sekcjach:

(Przewidziano 15 minutowe wystąpienia. Po wygłoszeniu wszystkich referatów przewidziano15 minut na dyskusję)

Sesja II           Identyfikacja i optymalizacja.

15:30 ‑ 17:15 Aula G1

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski

 1. Piotr Bania: Jednoczesna estymacja stanu i parametrów w układach nieliniowych
  przy skwantowanych pomiarach wyjść.
 2. Jerzy Baranowski: Optymalna estymacja stanu i parametrów w kontekście populacji cukrzyków.
 3. Jerzy Józefczyk, Maciej Hojda: Algorytmy łącznego szeregowania zadań na ruchomych realizatorach oraz sterowania ich jazdą.
 4. Dariusz Janecki, Leszek Cedro: Regresyjne filtry różniczkujące z zastosowaniem do identyfikacji układów.
 5. Piotr Kolendo, Roman Śmierzchalski, Bartosz Jaworski: Skalowanie funkcji przystosowania w ewolucyjnej metodzie planowania ścieżek przejść.

Sesja III          Identyfikacja i optymalizacja.

15:30 ‑ 17:15 Aula G2

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz

 1. Edward Kozłowski: Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone’a.
 2. Krzysztof Kujawski, Jerzy Świątek: Optymalizacja kolejki w problemie harmonogramowania ze zmiennym strumieniem zamówień.
 3. Piotr Kulczycki, Małgorzata Charytanowicz: Warunkowa bayesowska identyfikacja parametryczna z niesymetrycznymi stratami.
 4. Tadeusz Missala: Bezpieczeństwo instalacji automatyzacji jako wielokryterialne zagadnienie optymalizacyjne.

Sesja IV          Teoria sterowania.

15:30 ‑ 17:15 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

 1. Krzysztof Bartecki : Aproksymacja pewnej klasy układów o parametrach rozłożonych z zastosowaniem  metody dekompozycji ortogonalnej.
 2. Mikołaj Busłowicz: Odporna stabilność dodatnich liniowych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu z opóźnieniami.
 3. Ryszard Gessing: Oodporności konwencjonalnego obserwatora Luenbergera zredukowanego rzędu.
 4. Bogdan Grzywacz: Metoda syntezy sterowań dla liniowych i nieliniowych układów dynamicznych  w oparciu o koncepcję sterowania skalą czasu.
 5. Dorota Mozyrska, Ewa Pawłuszewicz: Obserwowalność liniowych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu ze skończoną pamięcią.
 6. Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz: Dyskretne sterowanie minimalnoenergetyczne obiektem II rzędu o niepewnych parametrach.

 

Drugi dzień 20.06.2011 r. (poniedziałek)

Obrady plenarne:

Sesja V

09:00 ‑ 10:00 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf

 1. Edward Jezierski: Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka w polskich uczelniach technicznych.

Sesja VI

10:00 ‑ 11:00 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing

 1. Piotr Tatjewski, Jan M. Kościelny, Waldemar Nagórko, Leszek Trybus: Wybrane układy i systemy automatyki przemysłowej: systemy sterowania, sterowanie zaawansowane, diagnostyka, zarządzanie alarmami.

 

Trzeci dzień 21.06.2011 r. (wtorek)

Obrady plenarne:

Sesja VII

09:00 ‑ 10:00 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

 1. Tadeusz Kaczorek: Dodatnie ciągło-dyskretne układy liniowe.

 

Sesja plakatowa:

Sesja VIII

10:00 – 11:00 hol I piętra Budynku D WEAiI

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

 1. Sławomir Błasiak, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu: Badania symulacyjne półaktywnych uszczelnień bezstykowych.
 2. Justyna Żuk, Andrzej Bartoszewicz: Projektowanie niestacjonarnej hiperpłaszczyzny ślizgowej do sterowania przepływem danych w połączeniowych sieciach teleinformatycznych.
 3. Tomasz Huścio: Badania symulacyjne płaskich aerostatycznych podpór współrzędnościowych
 4. Krzysztof Matecki, Andrzej Zbrowski: Koncepcja systemu do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych.
 5. Remigiusz Baran, Dorota Wiraszka: Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny’ego.
 6. Sławomir Błasiak, Czesław Kundera, Jerzy Bochnia: Model sterowania uszczelnieniem bezstykowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej.
 7. Marian B. Gorzałczany, Filip Rudziński: Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych.
 8. Marian B. Gorzałczany, Adam Głuszek: Projektowanie regulatorów rozmytych na podstawie danych z wykorzystaniem optymalizacji rojem cząstek.
 9. Marcin Jastrzębski, Jarosław Kacerka: Rozmyte modelowanie strumienia magnetycznego, z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych.
 10. Jakub Takosoglu: Szybkie prototypowanie sterowania rozmytego serwonapędu elektropneumatycznego w systemie czasu rzeczywistego XPC Target.
 11. Paweł Skruch: Stabilizacja wybranej klasy nieliniowych systemów typu MIMO za pomocą dynamicznego sprzężenia zwrotnego.
 12. Antonín Víteček, Miluše Vítečková, Radim Farana: Dobór nastaw analogowych i cyfrowych regulatorów PI oraz PID.
 13. Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Piotr Woś: Modelowanie układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego.
 14. Marek Długosz: Dobór paramertów regulatra PID z wykorzystaniem regulatora dead-beat.
 15. Piotr Woś: Projekt adaptacyjnego regulatora PID serwonapędu elektrohydraulicznego.
 16. Piotr Woś, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu: Modelowanie i projektowanie elektrohydraulicznego układu napędowego.
 17. Ryszard Dindorf: Zastosowanie modelu biomimetycznego muskułu pneumatycznego w badaniach modelowych ramienia bionicznego.
 18. Paweł Łaski: Projekt i konstrukcja manipulatora elektropneumatycznego o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu tripod.
 19. Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś: Projekt i konstrukcja manipulatora o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędem mięśniowym typu DELTA.
 20. Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś: Projekt układu sterowania z logiką rozmytą dla trzyosiowego manipulatora o kinematyce równoległej typu TRIPOD.
 21. Michał Ostaszewski, Franciszek Siemieniako, Tomasz Kuźmierowski: Koncepcja stanowiska do badania kinematyki egzoszkieletu kończyn dolnych człowieka.
 22. Michał Ostaszewski, Franciszek Siemieniako, Tomasz Kuźmierowski: Oprogramowanie do analizy kinematycznej mechanizmów szeregowych dwuczłonowych.
 23. Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś: Metody sterowania szeregowych manipulatorów elektropneumatycznych.
 24. Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś: Mięśniowy układ napędowy manipulatora równoległego typu DELTA.

 

Obrady w sekcjach:

(Przewidziano 15 minutowe wystąpienia. Po wygłoszeniu wszystkich referatów przewidziano15 minut na dyskusję)

Sesja IX          Systemy pomiarowe.

11:30 – 13:15 Aula G1

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek

 1. Ryszard Gessing: Wpływ szumów pomiarowych i nasycenia sterowania na uchyb w stanie ustalonym.
 2. Marcin Jamro, Dariusz Rzońca, Jan Sadolewski, Andrzej Stec, Zbigniew Świder,
  Bartosz Trybus, Leszek Trybus: Uruchamianie rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego.
 3. Andrzej Latocha: Wykorzystanie standardu wymiany danych OPC DA, OPC DX w warstwowych systemach sterowania do realizacji niestandardowych zadań automatyki poprzez integrację PLC z oprogramowaniem zaawansowanym.
 4. Dariusz Uciński:Optymalizacja konfiguracji sieci sensorycznych w estymacji parametrów układów z czasoprzestrzenną dynamiką.

Sesja X           Zastosowania metod sztucznej inteligencji.

11:30 – 13:15 Aula G2

Przewodniczący: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Gessing

 1. Gerard Bursy, Ryszard Rojek: Praktyczne aspekty wykorzystania neuronowych algorytmów sterowania procesem przemiału cementu.
 2. Jacek Kabziński: Rój – w poszukiwaniu wartości własnych.
 3. Marian Kalus, Julian Wosik, Andrzej Kandyba: Regulacja w logice rozmytej mocy czynnej w obwodzie stojana maszyny asynchronicznej klatkowej, pracującej jako generator na sieć wydzieloną w małej energetyce wodnej.
 4. Michał Kekez, Leszek Radziszewski: Sieci neuronowe i system genetyczno-rozmyty w modelowaniu ciśnienia w przewodzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym.
 5. Jacek Korniak: Genetyczna optymalizacja układu regulacji modelem suwnicy.
 6. Marzena Mięsikowska, Leszek Radziszewski: Automatyczna ocena zrozumiałości samogłosek.

Sesja XI          Zastosowania metod sztucznej inteligencji.

11:30 – 13:15 Aula G3

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

 1. Ewelina Piotrowska, Włodzimierz Stanisławski: Zastosowanie Rough Sets Analysis Toolbox pakietu Matlab w zadaniach rozpoznawania wzorców.
 2. Zbigniew Świder, Leszek Trybus: Rozmyte dostrajanie nastaw PID w regulatorze.
 3. Jakub M. Tomczak, Krzysztof Brzostowski: Wspomaganie przeprowadzenia wywiadu lekarskiego dla systemu zarządzającego terapią cukrzycy.
 4. Krzysztof Wiktorowicz: Sektorowo ograniczony uczący się rozmyty regulator stanu
  z modelem odniesienia.
 5. Roman Zajdel: Epokowo-inkrementacyjny algorytm uczenia ze wzmocnieniem
  w środowisku grid.

Sesja XII        Teoria sterowania. Układy regulacji. (sesja łączona)

14:30 – 16:15 Sala B w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

 1. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert: Nowe metody badania stabilności klasy liniowych układów dwuwymiarowych.
 2. Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński: Metody wyznaczania gramianów sterowalności i obserwowalności dla ciągłychstacjonarnych układów liniowych.
 3. Wojciech Trzasko: Względna obserwowalność dodatnich układów ciągło-dyskretnych niecałkowitego rzędu.
 4. Stanisław Bańka, Paweł Dworak, Krzysztof Jaroszewski: Adaptacyjny regulator pozycji statku na przykładzie nieliniowego modelu ruchów statku wiertniczego w 3DOF.
 5. Stanisław Bańka, Paweł Dworak, Krzysztof Jaroszewski: Problemy realizacji neuronowych regulatorów modalnych do sterowania wielowymiarowymi układami dynamicznymi.
 6. Stefan Domek: Regulacja predykcyjna nieliniowych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu.

Sesja XIII       Układy regulacji.

14:30 – 16:15 Sala C w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Stefan Domek

 1. Bogdan Broel-Plater: Sterowanie małymi prędkościami ruchu serwonapędu cyfrowego.
 2. Maciej Ławryńczuk: Odporny nieliniowy algorytm regulacji predykcyjnej z optymalizacją kwadratową.
 3. Rafał Madoński, Maciej Michałek: Odporne sterowanie ADRC w układzie z wielowymiarowym obiektem aerodynamicznym.
 4. Piotr M. Marusak: Efektywny obliczeniowo-analityczny algorytm regulacji predykcyjnej bazujący na modelach Wienera.
 5. Mirosław Wciślik, Michał Łaskawski: Propozycja metody nastaw regulatora PID dla modelu Kupfmullera.
 6. Anna Witkowska, Roman Śmierzchalski: Projektowanie regulatora kursu statku z zastosowaniem adaptacyjnej metody backstepping.

Sesja XIV       Optymalizacja i sterowanie systemów. Modelowanie. (sesja łączona)

14:30 – 16:15 Sala D w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący dr hab. inż. Mirosław Wciślik, prof. PŚk

 1. Jacek Błaszczyk, Krzysztof Malinowski, Alnoor Allidina: Zagregowane zadanie sterowania stacjami pomp w systemie wodociągowym wielkiej skali.
 2. Arkadiusz Cimiński, Kazimierz Duzinkiewicz: Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego.
 3. Magdalena Turowska: Wyznaczanie tras i szybkości transmisji z zapewnieniem dopuszczalnego czasu transmisji w sieci komputerowej.
 4. Jerzy Baranowski, Marek Długosz, Michał Ganobis, Wojciech Mitkowski, Anna Obrączka, Paweł Skruch: Modelowanie i sterowanie wybranych procesów energetycznych z wykorzystaniem układów łańcuchowych.
 5. Jerzy Baranowski, Paweł Piątek: Zastosowanie dedykowanych architektur sprzętowych do rozwiązywania ułamkowych równań różniczkowych liniowych.
 6. Piotr Grymajło, Leszek Matuszewski: Wykorzystanie modelu matematycznego z interpolowaną funkcją stanu do badań symulacyjnych i syntezy sterowania regulatora prądu aktywnego zawieszenia magnetycznego.

 

Czwarty dzień 22.06.2011 r. (środa)

Obrady plenarne:

Sesja XV

08:30 ‑ 09:30 Sala C w Hotelu ORW "Echo"

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

 1. Piotr Holnicki, Zbigniew Nahorski, Marko Tainio: Modelowanie, optymalizacja i wspomaganie decyzji: model oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Warszawie – studium przypadku.

Sesja XVI

09:30 ‑ 10:30 Sala C w Hotelu ORW "Echo"

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

 1. Jerzy Klamka: Analiza stanu badań w zakresie teorii sterowania.

Obrady w sekcjach:

(Przewidziano 15 minutowe wystąpienia. Po wygłoszeniu wszystkich referatów przewidziano15 minut na dyskusję)

Sesja XVII     Modelowanie.

11:00 – 12:45 Sala B w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka

 1. Damir Imajew, Włodzimierz Stanisławski: Dekompozycja i agregacja w zadaniach analizy złożonych obiektów sterowania.
 2. Piotr Kaczmarek: Badania symulacyjne regulatorów adaptacyjnych sterujących centralą klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła.
 3. Michał Niezabitowski: Ozastosowaniach promienia spektralnego zbioru macierzy.
 4. Włodzimierz Stanisławski, Marek Rydel: Zredukowany hierarchiczny model matematyczny złożonego obiektu sterowania na przykładzie kotła energetycznego.
 5. Andrzej Świerniak, Jerzy Klamka: Własności sterujące modeli terapii antyangiogennej.

Sesja XVIII    Systemy automatyzacji.

11:00 – 12:45 Sala C w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Tadeusz Missala

 1. Ryszard Jakuszewski: Aplikacje do nauki programowania systemów Scada.
 2. Anna Sztyber: Systemy do nadzoru obwodów regulacji.
 3. Grzegorz Witkowski, Leszek Płonecki, Julian Cendrowicz: Koncepcja rozproszonego systemu sterowania ruchami roboczymi osprzętu jednonaczyniowej koparki hydraulicznej.
 4. Paweł Wnuk, Michał Syfert, Łukasz Tabor: Platforma programowa systemu diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych.

Sesja XIX       Robotyka.

11:00 – 12:45 Sala D w Hotelu ORW "ECHO"

Przewodniczący dr hab. inż. Cezary Zieliński, prof. PW

 1. Wojciech J. Klimasara, Tadeusz Goszczynski, Zbigniew Pilat, Marcin Słowikowski, Jacek Zieliński: Nowoczesne rozwiązania dla międzynarodowych szkoleń
  e-learningowych w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji produkcji.
 2. Antoni Kopyt, Robert Głębocki: Modelowanie relacji dynamicznych między operatorem a robotem mobilnym.
 3. Przemysław Mosiołek: Układ pomiarowy dla robota dwukołowego.
 4. Hubert Wiśniewski, Leszek Płonecki: Koncepcja chwytaka z regulowaną siłą nacisku na bazie IMPC – IONIC polymer metal composite.
 5. Cezary Zieliński, Tomasz Winiarski, Wojciech Szynkiewicz, Krzysztof Mianowski, Konrad Banachowicz, Krzysztof Czajkowski: Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym.