Mapa serwisu
XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI
KKA’2011
19-22.06.2011 KIELCE - CEDZYNA

 

XVII KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI

KKA’2011

19-22.06.2011 KIELCE – CEDZYNA

 

            W dniach 19-22.06.2011 r. w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz malowniczo położonym ORW "Echo" w Cedzynie odbyła się XVII Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2011. Organizatorem konferencji był Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (KAiR PAN), natomiast realizację tegorocznej konferencji powierzono Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Komitet programowy konferencji stanowili profesorowie członkowie KAiR PAN oraz pracownicy Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn (WMiBM) oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI) Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk.) w Kielcach. Przewodniczącym komitetu programowego był prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski, przewodniczący KAiR PAN, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf z WMiBM PŚk. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak dr h.c. mult. Patronatem medialnym konferencji KKA'2011 objęło kilkanaście branżowych czasopism naukowo-technicznych oraz portali internetowych.

            Krajowa Konferencja Automatyki organizowana jest co trzy lata. Konferencja stanowi tradycyjne krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki. Intencją Organizatorów jest integracja instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu.

            W tegorocznej XVII Krajowej Konferencji Automatyki KKA'2011 uczestniczyło 115 osób. Wygłoszono 93 referaty. Referaty odbywały się w dziesięciu sekcjach: Identyfikacja i optymalizacja, Systemy pomiarowe, Zastosowania metod sztucznej inteligencji, Teoria sterowania, Układy regulacji, Optymalizacja i sterowanie systemów, Modelowanie, Systemy automatyzacji, Robotyka. Wygłoszono również 6 znaczących naukowych referatów plenarnych. Prof. Tadeusz Kaczorek wygłosił referat na temat: "Dodatnie ciągło-dyskretne układy liniowe". Prof. Jerzy Klamka wygłosił referat na temat: "Analiza stanu badań w zakresie teorii sterowania". Prof. Józef Korbicz wygłosił referat na temat: "Systemy inteligentne w automatyce i diagnostyce procesów". Prof. Piotr Holnicki wygłosił referat na temat: "Modelowanie, optymalizacja i wspomaganie decyzji: model oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Warszawie ‑ studium przypadku". Prof. Piotr Tatjewski wygłosił referat na temat: "Wybrane układy i systemy automatyki przemysłowej: systemy sterowania, sterowanie zaawansowane, diagnostyka, zarządzanie alarmami". Prof. Edward Jezierski wygłosił referat na temat: "Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka w polskich uczelniach technicznych". Obrady odbywały się w nowym Gmachu Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz w ostatnim dniu trwania konferencji w ORW "Echo" w Cedzynie. W obradach odbywających się w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach licznie uczestniczyli pracownicy WMiBM i WEAiI oraz doktoranci i studencikierunków mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

            W drugim dniu konferencji KKA'2011 odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki – Pracowni Automatyki i Robotyki w Centrum Laserowych Technologii Metali oraz Pracowni Mechatroniki w budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, które powstały z funduszy Unii Europejskiej.

Organizatorzy XVII Krajowej Konferencji Automatyki uatrakcyjnili konferencję licznymi imprezami towarzyszącymi. W drugim dniu uczestnicy konferencji zwiedzali ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz Park Etnograficzny w Tokarni. Pracowity dzień zakończono uroczystą kolacją w Zamku Rycerskim w Sobkowie. Uczestników konferencji KKA'2011 gospodarze Sobkowa powitali w iście sarmackim stylu - pokazem burdy szlacheckiej i wystrzałem z armaty. Biesiadę połączono z przejażdżkami powozami, pływaniem po rzece Nidzie oraz przedstawieniem plenerowym Pan Twardowski.

Trzeciego dnia goście konferencji mogli podziwiać piękno Gór Świętokrzyskich uczestnicząc w wycieczce na Święty Krzyż. Na szczycie Świętego Krzyża (Łysiec, 595 m npm) zwiedzano Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (dawne opactwo benedyktyńskie), Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz przepiękne i okazałe gołoborze. Następnie uczestnicy zwiedzili Galerię Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie, gdzie mogli ulec magii blasku i mocy różnych kamieni w tym największej kolekcji krzemienia pasiastego.